TBWB_ATTACH_P51_3443_2

ความน่ารักของท่านประธานาธิบดีอยู่ตรงที่ว่า ท่านเดินเข้าไปเลือกนั่งในที่ที่ไม่ได้ถูกจัดเตรียมไว้พิเศษ ให้ความใกล้ชิดกับประชาชน และร่วมชมงานตลอดทั้งงาน และไม่มีการกล่าวพูดใดๆทั้งสิ้น
TBWB_ATTACH_P51_3441_2

Most Read